นายพีรพล พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 13 user(s)  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเราอนุบาลบ้านคอกช้าง
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
นายพีรพล  พุทธวงศ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง  ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียน
เนื่องในวันเข้าพรรษา  ปี 2557  เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ก่อนวันอาสาฬหบูชา 1 วัน  และวันเข้าพรรรษา 2 วัน  ที่วัดนิเวศคชสาร
บ้านคอกช้าง ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย


วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง โดยนายพีรพล  พุทธวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายกิตติ  จันทคัด 
ประธานกรรมการสถานศึกษาฯและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี
ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดย ดร.วีรพล   สารบรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง ได้จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ พบนักเรียน นักศึกษาจังหวัดหนองคาย
โดยนางชลธิชา โคตรชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างร่วมบริจาคสิ่งของงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาด ประจำปี 2557


เมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายพีรพล พุทธวงศ์ ผอ.ร.ร. อนุบาลบ้านคอกช้าง เป็นตัวแทนของโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง
นำสิ่งของมาร่วมบริจาค ในการออกร้านมัจฉากาชาด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาด ประจำปี 2557
ณ ที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยมีนางวราพร บุตตะ ปลัดอำเภอสระใคร เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว
ซึ่งทางอำเภอสระใครก็จะได้รวบรวมส่งกาชาดจังหวัดหนองคายต่อไป การจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาด ประจำปี 2557
ในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 5 -- 13 มีนาคม 2557 และยังมีงานเฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ครบรอบ 20 ปี ด้วย


ตำบลคอกช้าง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองครองของ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ประกอบด้ว13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคอกช้าง หมู่ 2 บ้านดงแสนแผง หมู่ 3 บ้านดงลี้
หมู่ 4 บ้านนาทราย หมู่ 5 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 6 บ้านนากอ หมู่ 7 บ้านสมสะอาด หมู่ 8 บ้านดงมุข
หมู่ 9 บ้านใหม่เอราวัณ หมู่ 10 บ้านโนนเชียงคูณ หมู่ 11 บ้านพลายงาม หมู่ 12 บ้านโพธิ์กลาง
หมู่ 13 บ้านโนนธาตุ มีประชากรประมาณ 6,213 คน
โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง เดิมตั้งอยู่ที่ ศาลาวัดบ้านคอกช้าง (วัดนิเวศคชสาร)
ตำบลคอกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายสมัยก่อน เด็กนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านคอกช้าง
ได้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสระใคร ( ปัจจุบันโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์)
ทางราชการมองเห็นความลำบากของนักเรียนที่ต้องเดินทางไป -กลับ ประมาณ 2 กิโลเมตร
ฤดูน้ำหลากเดินทางไป -กลับลำบากและอันตราย นายเกษม สรรพอาษา ศึกษาธิการอำเภอ
และนายฉลอง สูตรสุวรรณ ปลัดอำเภอในสมัยนั้น ได้มาจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่ศาลาวัด
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยมี พื้นที่ี 30 ไร่ 2 งาน 53.7 ตารางวา
มี นายเลื่อน มหาศิริพันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4ปัจจุบันเปิดทำการสอน 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาต้น มี นายพีรพล พุทธวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ
พุทธภาษิต ปญ ญาว ชเนนเสย โย "ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์"
คำขวัญโรงเรียน มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน สร้างสรรค์ความดี
สีประจำโรงเรียน สีแสด - สีม่วง
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนในฝัน
เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตแบบไทย พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีและมีคุณธรรม
พันธกิจ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตแบบไทย ในสังคมโลกยุคใหม่ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การสื่อสาร การจัดการและ
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง


ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเวียนเทียน เข้าพรรษาปี2557
ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเวียนเทียน เข้าพรรษาปี2557
24-07-2014
นายพีรพล  พุทธวงศ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง  ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา  ปี 2557  เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ก่อนวันอาสาฬหบูชา 1 วัน  และวันเข้าพรรรษา ...

ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
23-07-2014

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
23-07-2014

ข้อมูลนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปี
ข้อมูลนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปี
24-07-2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557

ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
23-07-2014
      นายพีรพล พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ...

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
28-03-2014
วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง โดยนายพีรพล  พุทธวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายกิตติ  จันทคัด  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา
17-03-2014
วันที่ 12 - 14  มีนคาม พ.ศ. 2557  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  เที่ยวชมพระนครคีรี   ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม   ...

เป็นหน่วยเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ปี 2557
เป็นหน่วยเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ปี 2557
05-03-2014
 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง   เป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. เปิดทำการเลือกตั้งเมื่อ วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่าย สถานศึกษาสระใคร  ...

ร่วมวันมาฆบูชาที่วัดนิเวศคชสารบ้านคอกช้าง
ร่วมวันมาฆบูชาที่วัดนิเวศคชสารบ้านคอกช้าง
18-02-2014
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง โดยนายพีรพล พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนไปร่วมทำบูญและเวียนเทียนที่วัดนิเวศคชสาร บ้านคอกข้าง เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ...

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันคืนสู่เหย้าชาวอนุบาลบ้านคอกช้าง
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันคืนสู่เหย้าชาวอนุบาลบ้านคอกช้าง
18-02-2014
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง มีการจัดการประชุม โดย นายพีรพล พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการศึกษา และบรรดาศิษย์เก่าจำนวนหนึ่ง รวมที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน ที่การประชุมได้พิจารณาวาระการประชุม เรื่องเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคืนสู่เหย้าชาวอนุบาลบ้านคอกช้างและจัดกองผ้าป่าการศึกษา ...

 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราอนุบาลบ้านคอกช้าง
โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง
ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  042-419089 fax 042-419089
email  kruaum2010@hotmail.com


kkv56   Copyright©2014 kogchang.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม